Nowe logobannery_NPKAudycje Radia ŁódźKonkursyLokale dla kreatywnychcoworkingŁódź Kreuje InnowacjeTelewizja TOYATVP3

2012 Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych

W związku z podpisaniem 12.12.2011r. umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.03.02.00-00-081/11 pn. Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-14/11 dotyczącego marketingu i promocji produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, w zakresie  Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi rozpoczyna w miesiącu lutym br realizację ww. projektu. Zakończenie projektu przewidziane zostało na listopad 2012.    

* Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 017,00 PLN

* Wysokość wkładu własnego Beneficjenta: 309 684,76 PLN

* Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 796 332,24 PLN co stanowi maksymalnie 72,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego